KONTRAST Ostrołęka - zamówienia internetowe

Login

Regulamin

Regulamin


Definicje
---------

Regulamin -niniejszy regulamin

Wykonawca -KONTRAST LABORATORIUM FOTOGRAFICZNE ANDRZEJ JACEK PĘDZICH NIP: 7581135715 REGON: 004588071 z siedzibą w 07-410 Ostrołęka ul. Kopernika 4d, telefon +48 297648152,adres e-mail kontrast@os.home.pl.

Produkty - rzeczy wykonywane przez Wykonawcę, zazwyczaj z wykorzystaniem zdjęć dostarczonych przez Klienta, takie jak odbitki zdjęć, zdjęcia identyfikacyjne, zdjęcia albumowe, indeksy zdjęć, albumy ze zdjęciami, foroprezenty, płyty CD lub DVD z nagranymi zdjęciami.

Program -program komputerowy, udostępniany przez Wykonawcę, służący do przyjmowania Zleceń od Klientów

Klient -zamawiający u Wykonawcy wykonanie Produktów

Zlecenie - zamówienie wykonania Produktów przygotowane przez Klienta w Programie, składające się z plików zawierających zdjęcia Klienta oraz informacji określających sposób wykonania.

Dostarczyciel - dostarczający Produkty KlientowiPostanowienia ogólne
--------------------

Zlecenia przyjmowane i realizowane są na warunkach opisanych w Regulaminie.

Złożenie Zlecenia jest równoznaczne z uznaniem oraz zaakceptowaniem Regulaminu.

Wszelkie zmiany warunków przyjmowania i realizacji Zleceń wymagają - pod rygorem nieważności - pisemnego uzgodnienia pomiędzy Klientem a Wykonawcą, przed złożeniem Zlecenia.Prawa autorskie
---------------

Klient jest zobowiązany zadbać o to by Zlecenia przesyłane do Wykonawcy zawierały jedynie takie zdjęcia do których ma On prawa autorskie.

Jeżeli wykonane przez Wykonawcę Zlecenie naruszy prawa autorskie osób trzecich, całą odpowiedzialność za to ponosi Klient. Jest On w takim wypadku zobowiązany do przejęcia na Siebie wszelkich roszczeń osób trzecich oraz do zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z dochodzeniem prawnym.

Kategorycznie zabronione jest składanie Zleceń zawierających zdjęcia o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, rozpowszechniających wizerunek osób, które nie wyraziły zgody na rozpowszechnianie wizerunku.Ceny
----

Ceny pokazywane w Programie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.

Ceną wiążącą jest cena podana w Programie w chwili składania Zlecenia.

Wykonawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach oferowanych Produktów, w cenach przesyłek itd. oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych.Przetwarzanie danych osobowych
------------------------------

Wpisując swoje dane osobowe w Programie i przesyłając Zlecenie do Wykonawcy Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie tych danych dla potrzeb realizacji Zlecenia. W szczególności jest to zgoda na kontaktowanie się Wykonawcy z Klientem, przesyłanie informacji o stanie realizacji Zlecenia oraz przesyłanie informacji handlowych i marketingowych.

Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.Szczegółowe warunki realizacji Zleceń
-------------------------------------

Sprzedawca wystawia dokumenty sprzedaży - paragony fiskalne i faktury VAT.

W przypadku żądania faktury VAT klient jest zobowiązany podać NIP i wszystkie inne potrzebne informacje. Składając takie Zlecenie Klient upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.Warunki dostawy
---------------

Zamówione Produkty zostaną dostarczone do Klienta w sposób jaki wybrał On przy składaniu Zlecenia w Programie.

Klient może odebrać produkty w jednym z punktów odbioru Wytwórcy lub Produkty mogą zostać dostarczone do Klienta przez pocztę lub firmę kurierską.

Wytwórca zastrzega sobie prawo do udostępnienia tylko niektórych sposobów odbioru lub dostarczania Zleceń.

Koszty dostarczania Produktów poprzez pocztę lub firmę kurierską ponosi Klient. Program podaje orientacyjne koszty dostarczenia dotyczące typowych przesyłek. W przypadku większych Zleceń Wykonawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia ich w kilku przesyłkach, po uprzednim uzgodnieniu takiej wysyłki z Klientem. Zwiększone na skutek tego koszty przesyłki pokrywane są przez Klienta.

Produkty dostarczane są na adres podany przy składaniu Zlecenia.

Nie wysyłamy zleceń poza terytorium Polski.

W przypadku odbioru Produktów we wskazanym punkcie Wykonawcy Klient powinien być przygotowany na okazanie dowodu tożsamości, wydruku potwierdzenia złożenia Zlecenia lub co najmniej podanie jego numeru i daty.Sposoby zapłaty

---------------

Klient może wybrać preferowany sposób zapłaty za Zlecenie w Programie.

W ogólnym przypadku zapłaty za Produkty można dokonać gotówką, przelewem elektronicznym lub kartą kretytową poprzez serwis PayU.pl, u kasjera przy odbiorze Zlecenia w jednym z punktów Wytwórcy oraz przy odbiorze u pracownika poczty lub kuriera.

Wytwórca zastrzega sobie prawo do udostępnienia tylko niektórych sposobów zapłaty za Zlecenia.

Zapłata za Produkty przy odbiorze u pracownika poczty lub kuriera wiąże się z koniecznością doliczenia dopłaty "za pobranie". W programie pokazywana jest orientacyjna wartość tej dopłaty. W przypadku gdy rzeczywista wartość dopłaty za pobranie przekroczy wartość podaną przez program Wytwórca skontaktuje się z Klientem w celu uzyskania akceptacji dla nowej wartości dopłaty.Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu PayU.pl
---------------------------------------------------------------------------------

Płatności za pośrednictwem Systemu PayU.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się
danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.

Wytwórca w swoim Programie udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie
przekazywane do Partnera Systemu Platnosci za pośrednictwem Systemu PayU. Przez Partnera Systemu PayU rozumie się tu PayU S.A. ul.Grunwaldzka 182 60-166 Poznań NIP: 779-23-08-495

Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Programie Wytwórcy i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu PayU, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności
dokonywanych przy użyciu karty płatniczej - na stronę internetową Partnera Systemu PayU.pl będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego -na stronę internetową Partnera Systemu PayU będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego -
na stronę internetową Serwisu PayU.

W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego
Partnera Systemu PayU zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera.
W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stornach i automatycznie uzupełnionym przez System PayU, płatność może nie zostać zrealizowana.Czas realizacji Zlecenia
------------------------

Czas realizacji Zlecenia wynika z terminu wybranego przez Klienta w Programie podczas tworzenia Zlecenia.

W Programie pokazywana jest informacja o szacowanym czasie realizacji Zlecenia. Czas realizacji jest czasem upływającym od rozpoczęcia procedury realizacji do chwili przekazania Produktów do odbioru. Nie obejmuje czasu potrzebnego na dostarczenie Produktów do klienta za pomocą np. przesyłki pocztowej.

Przy zleceniach o wartości powyżej 100zł i sposobie zapłaty poprzez płatność internetową za moment rozpoczęcia procedury realizacji Zlecenia przyjmuje się moment otrzymania potwierdzenia o dokonaniu przelewu.

Przy wszystkich innych Zleceniach za moment rozpoczęcia procedury realizacji Zlecenia przyjmuje się moment przesłania Zlecenia do Wytwórcy.

W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących Zlecenia lub okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego Zlecenia, Wykonawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji. O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta. W takim przypadku za moment rozpoczęcia procedury realizacji Zlecenia przyjmuje się moment wyjaśnienia wszystkich wątpliwości.

Przez przekazanie Produktów do odbioru rozumie się wysłanie zamówionych Produktów pocztą, bądź dostarczenie ich do punktu w którym Klient odbierze je osobiście.Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową:
--------------------------

Podstawa i zakres odpowiedzialności Serwisu Internetowego wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy kontrast@os.home.pl lub pisemnie na adres Serwisu Internetowego 07-410 Ostrołęka, ul. Kopernika 4d
Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres Serwisu Internetowego 07-410 Ostrołęka, ul. Kopernika 4d.
Serwis Internetowy ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
W przypadku Produktów objętych gwarancją, Serwis Internetowy informuje, iż gwarancja na Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności Produktu z umową.

Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Serwis Internetowy.
Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy kontrast@os.home.pl
Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych -ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
Prosimy o dołączanie dokumentu sprzedaży (faktura/paragon) do reklamowanego produktu.
Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności:
Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego agenta rozliczeniowego bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie -zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego:
PayU S.A. - pomoc@payu.pl tel. +48 61 630 60 05 obsługa telefoniczna w dni robocze w godzinach 8.00-20.00 fax. +48 61 630 61 05 Główna siedziba: ul.Grunwaldzka 182 60-166 Poznań NIP: 779-23-08-495
Prawo odstąpienia od umowy

--------------------------Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres Usługodawcy: 07-410 Ostrołęka ul. Kopernika 4d.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
- Świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
- Świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 10.3,
- Dotyczących nagrań audio i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
- Umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
- Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
- Dostarczania prasy,
- Usług w zakresie gier hazardowych.

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Usługodawca dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób (np. przekaz pocztowy).

Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

Konsument odstępujący od umowy wykonania ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Serwisu Internetowego.Przyjęcie i wysyłka zleceń
--------------------------

Warunkiem realizacji zlecenia jest prawidłowe rozliczenie poprzednich zleceń Użytkownika, zakończonych zapłatą za wykonane usługi. Użytkownik otrzyma list elektroniczny e-mail wysłany na adres podany przez państwa z potwierdzeniem przyjęcia zlecenia a następnie ponownego e-maila z informacją wykonania zdjęć.Postanowienia końcowe
--------------------------

Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

Zmiana Regulaminu:
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub już złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Rozstrzyganie sporów:
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
Użytkownik będący konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich.© 2016 KONTRAST Ostrołęka, kontrast@os.home.pl, +48 297648152