Login

Regulamin

REGULAMIN

Postanowienia ogólne
Wszystkie zlecenia fotograficzne przyjmowane przez serwis www.foto-rama.pl realizowane są zgodnie z niniejszym regulaminem. Usługi fotograficzne realizowane są przez: P.P.H.U. FOTO-RAMA Elwira Skrzeszewska ul. Pomorska 1A 85-046 Bydgoszcz NIP: 953-172-25-70 REGON: 092354491 tel.523214300 e-mail: foto@foto-rama.pl lub foto-rama@wp.pl


Usługi fotograficzne realizowane są przez laboratorium Foto-Rama Bydgoszcz (Zleceniobiorca, Wykonawca) zgodnie z aktualną ofertą dostępną na stronie internetowej www.foto-rama.pl. Usługi obejmują wykonywanie odbitek na papierze fotograficznym firmy Fuji Film o cechach indywidualnych nadanych przez Klienta, na podstawie zleceń przesyłanych za pośrednictwem oprogramowania diPhoto Home graficznych plików zdjęciowych oraz na życzenie i koszt Klienta odesłaniu ich za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Program komputerowy, za pomocą którego Klient składa zamówienie udostępniamy bezpłatnie na stronie serwisu. Usługi www.foto-rama.pl mają odpłatny charakter.

Zlecenia są przyjmowane oraz realizowane w oparciu o niniejszy Regulamin tylko na terenie Polski. Foto-Rama zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Klient (Zleceniodawca) zostanie poinformowany.

Złożenie zlecenia jest równoznaczne z uznaniem oraz zaakceptowaniem poniższych warunków. Przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy jednorazowego zlecenia na wykonanie usługi pomiędzy Klientem a Foto-Ramą.

Po otrzymaniu zlecenia wykonania usługi Foto-Rama automatycznie powiadamia Klienta drogą elektroniczną, na podany adres e-mail, o przyjęciu usługi.

Wszelkie zmiany poniższych warunków wymagają - pod rygorem nieważności - pisemnego uzgodnienia pomiędzy Klientem a Foto-Ramą przed złożeniem zlecenia.

W przypadku, gdyby zlecenie naruszało powszechnie obowiązujący porządek prawny Zleceniobiorca ma prawo odmówić przyjęcia wykonania zlecenia.

Użytkownikiem serwisu internetowego www.foto-rama.pl jest osoba mająca status prawny konsumenta w rozumieniu prawa polskiego, czyli osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych i która zarejestrowała się jako Użytkownik systemu. Złożenie zlecenia poprzez serwis internetowy www.foto-rama.pl oznacza wyrażenie zgody przez zlecającego na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby wykonania usług i realizacji zamówień oraz akceptację regulaminu świadczonych usług internetowych. Zarejestrowanie się w serwisie jest równoważne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o zmianach w funkcjonowaniu serwisu oraz informacji handlowych i marketingowych. Foto-Rama dołoży wszelkich starań, aby zapewnić skuteczną ochronę prywatności użytkownikom serwisu, nie bierze jednak odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z umyślnych ingerencji w serwis osób trzecich.

Prawa autorskie

Wykonawca w przestrzeganiu prawa autorskiego zdany jest wyłącznie na oświadczenia Klientów o posiadaniu przez nich pełni praw autorskich do przekazanego do realizacji zlecenia. Zleceniobiorca nie odpowiada za naruszenie praw autorskich do plików przesłanych w złożonym zleceniu. Całkowitą odpowiedzialność za ewentualne naruszenie swoimi zdjęciami praw osób trzecich, ich dóbr osobistych oraz ich majątkowych i osobistych praw autorskich ponosi Klient.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej Klient zrekompensuje Wykonawcy, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko Wykonawcy roszczeń odszkodowawczych, zwalniając go od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

Kategorycznie zabronione jest składanie zleceń ze zdjęciami zawierającymi treści naruszające obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, rozpowszechniających wizerunek osób, które nie wyraziły zgody na rozpowszechnianie wizerunku.

Świadczenie usług

Wykonawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Klienta zwracającego zamówienie bez podania przyczyn.

W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących treści zamówienia a wynikających z braku informacji o treści zlecenia bądź nieprecyzyjnego określenia treści zlecenia, jak również okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego zlecenia, a wynikających z przyczyn zewnętrznych i niezależnych od Zleceniobiorcy a to klęski żywiołowej bądź siły wyższej Wykonawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia lub anulowania zamówienia po uprzednim powiadomieniu Klienta.

Użytkownik zlecający wykonanie usługi odpowiedzialny jest za prawidłowe przygotowanie pliku cyfrowego do naświetlenia. Wykonawca stara się nie ingerować w przysłane pliki cyfrowe, chyba, że wyraźnie wymagają one korekty barwnej lub gęstościowej. Pliki cyfrowe przesłane do Foto-Ramy powinny być przygotowane w odpowiednich proporcjach boków dla danego formatu zdjęcia (syndrom "obciętych głów"). Odbitki wykonywane są wyłącznie z plików zapisanych w formacie JPG lub TIFF.

W przypadku wystąpienia opóźnienia w wykonaniu usługi, Klient może odstąpić od udzielonego Wykonawcy wcześniej zlecenia dopiero po upływie ustalonego przez Klienta, a nie dotrzymanego przez Wykonawcę terminu dodatkowego.

Termin ten jednak nie może być krótszy niż uprzednio ustalony termin wykonania usługi. W przypadku wątpliwości Wykonawca zastrzega sobie prawo - poprzez kontakt z Klientem, do weryfikacji każdorazowo złożonego zlecenia - o ile uzna to za stosowne.

Odstąpienie od umowy

Zlecenia opłacone z góry mogą być anulowane tylko do momentu zapłacenia za nie. W przypadku zlecenia z formą płatności przy odbiorze osobistym Klient ma prawo w czasie 1 godziny od momentu złożenia zlecenia, odstąpić od umowy telefonicznie (523214300), za pośrednictwem poczty elektronicznej (foto-rama@wp.pl) lub osobiście. Po w/w czasie rezygnacja z realizacji zlecenia jest niemożliwa z uwagi na charakter świadczonej usługi. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy i anulowania zamówienia, jeśli przesłane przez Klienta pliki nie nadają się do wykonania zlecenia.

Termin wykonywania usług

Wszystkie zlecenia wykonywane są starannie, dokładnie i w odpowiednim, możliwie najkrótszym terminie. Czas realizacji zlecenia jest zależny od wybranego przedmiotu i sposobu wykonania zlecenia i wynosi od 1 do 14 dni roboczych. Wszystkie zlecenia są wykonywane w godzinach pracy podanych przez Wykonawcę na stronie www.foto-rama.pl. Czas wykonania złożonego zlecenia mierzy się od momentu przekazania zlecenia do wykonania do momentu przekazania gotowych produktów do wysyłki lub odbioru i nie przekracza 24 godzin roboczych, jednak w przypadku dużej ilości złożonych zleceń czas ten może się wydłużyć. Zlecenia złożone do godziny 18:00 są wysyłane do odbiorcy następnego dnia (dni robocze). Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas realizacji zlecenia zawiniony przez pocztę lub firmę kurierską.

Warunki dostawy

Zamówione usługi i towary są gotowe do odbioru osobistego przez Klienta w sklepie FotoRama (ul. Pomorska 1A, Bydgoszcz) w godzinach pracy określonych na stronie www.fotorama.pl lub wysłane za pośrednictwem poczty (cena przesyłek pocztowych wg aktualnych stawek Poczty Polskiej) lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres. Koszty przesyłki pokrywane są przez Klienta. Sposób dostawy/odbioru Klient wybiera przy składaniu zamówienia.

Cennik

Zlecenia realizowane są zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.foto-rama.pl. Wszystkie ceny pokazywane na stronie www.foto-rama.pl zawierają podatek VAT i podane są w złotych polskich. W przypadku zleceń odbieranych osobiście w sklepie Klient płaci tylko za wykonanie usługi. Jeśli zlecenie jest wysyłane za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej na adres podany przez Klienta, to całkowita cena usługi składa się z opłaty za usługę fotograficzną i za przesyłkę. Wykonawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów i usług znajdujących się w ofercie, jak również do przeprowadzania oraz odwoływania wszelkich akcji promocyjnych bez podawania przyczyn.

Formy płatności

a) gotówką : w przypadku osobistego odbioru zlecenia w sklepie b) przelewem lub kartą płatniczą poprzez system płatności PayU. Przetwarzanie danych osobowych Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych osobowych przez Wykonawcę dla potrzeb realizacji zlecenia oraz otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych i informacji o zmianach w funkcjonowaniu serwisu.

Administratorem zbieranych danych osobowych jest Foto-Rama Bydgoszcz. W celu realizacji płatności dane będą udostępniane PayU S.A., a w celu realizacji przesyłki Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej.

Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą O ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997r. nr 133 poz. 883, z późn. zm.) Zgodnie z tą ustawą Klienci serwisu internetowego www.foto-rama.pl mają prawo do wglądu w swoje dane oraz do ich poprawiania.

Przechowywanie prac

Zrealizowane zlecenia fotograficzne, które nie zostały odebrane przez Klienta w okresie 3 miesięcy od dnia złożenia zlecenia do punktu sprzedaży podlegają zwrotowi na wskazany adres Klienta na koszt Klienta, a w przypadku ich nie przyjęcia, bądź braku możliwości ich doręczenia podlegają zniszczeniu.

Reklamacje

W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Foto-Ramą telefonicznie (523214300) w godzinach pracy sklepu zamieszczonych na stronie www.foto-rama.pl lub za pośrednictwem e-mail foto-rama@wp.pl bądź listownie w terminie 14 dni od daty otrzymania wywołanych zdjęć. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dokładny opis zastrzeżeń wobec zrealizowanej usługi. Konieczne jest wówczas odesłanie reklamowanych zdjęć na własny koszt (w przypadku, gdy zdjęcia dostarczone były za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej), na adres firmy Foto-Rama wraz z dowodem zakupu, lub bezpłatnie poprzez sklep, w którym zlecenie zostało uprzednio odebrane.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, gdy zdjęcia dostarczone były za pośrednictwem poczty bądź firmy kurierskiej, koszty przesyłki pokrywa Użytkownik.

W przypadku przesyłek pocztowych i kurierskich, jeśli opakowanie jest uszkodzone, należy w obecności pracownika poczty lub firmy kurierskiej sporządzić protokół szkody nie przyjmując zdjęć. Przyjęcie przesyłki przez odbiorcę oznacza brak zastrzeżeń co do transportu.

Reklamacja jest uwzględniana w przypadku pojawienia się różnic pomiędzy zamówionymi zdjęciami, a zawartością przesyłki w terminie 7 dni od odbioru zdjęć.

Zleceniodawca może zażądać zwrotu uiszczonej już przez niego opłaty, zgodnej z kwotą zlecenia do zapłaty w sytuacji, gdy złożone zamówienie nie zostanie zrealizowane przez FotoRamę, mimo otrzymania przez Zleceniodawcę informacji drogą mailową o przyjęciu zlecenia do realizacji. W przypadku gdy Zleceniodawca zapłaci więcej za zamówienie niż wynosiła kwota zlecenia do zapłaty lub zapłaci dwukrotnie kwotę za to samo zlecenie, po zgłoszeniu tego faktu przez Zleceniodawcę, różnica zostanie zwrócona Zleceniodawcy. Każdy z wymienionych wyżej zwrotów zapłaty odbędzie się tym samym sposobem płatności, którym Zleceniodawca zapłacił za zamówienie. Reklamacje nie są uwzględniane bez uzasadnionej przyczyny. Reklamacji nie podlegają: wady wynikające ze złej jakości lub zbyt małej rozdzielczości zdjęć w plikach przesłanych w Zleceniu; zastrzeżenia do odwzorowania barw wynikające z gustu i upodobań Klienta; zastrzeżenia do odwzorowania barw spowodowane nieprawidłową kalibracją monitora Klienta.

Postanowienia końcowe

Wykonawca zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia serwisu w celu konserwowania sprzętu. W tym przypadku użytkownicy zostaną o tym powiadomieni drogą elektroniczną.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 2.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz.271, z późn. zm.), Ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), Ustawy z dnia 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176,z późn. zm.)

© 2016 FOTO-RAMA.pl Bydgoszcz