FUJI-FOTO Gdynia - zamówienia internetowe

Login

Regulamin

Definicje
---------
Regulamin – niniejszy regulamin
Wykonawca - FOTO FUJI Sylwester & Małecki z siedzibą w Gdyni, ul.3 Maja 20, telefon 58 661 16 76, adres e-mail studio@fotofuji.pl .
Produkty - rzeczy wykonywane przez Wykonawcę, zazwyczaj z wykorzystaniem zdjęć dostarczonych przez Klienta, takie jak odbitki zdjęć, zdjęcia identyfikacyjne, zdjęcia albumowe, indeksy zdjęć, albumy ze zdjęciami, foroprezenty, płyty CD lub DVD z nagranymi zdjęciami lub innymi danymi.
Program – program komputerowy, udostępniany przez Wykonawcę, służący do przyjmowania Zleceń od Klientłw
Klient – zamawiający u Wykonawcy wykonanie Produktłw
Zlecenie - zamłwienie wykonania Produktłw przygotowane przez Klienta w Programie, składające się z plikłw zawierających zdjęcia Klienta oraz informacji określających sposłb wykonania.
Dostarczyciel - dostarczający Produkty Klientowi


Postanowienia ogłlne
--------------------
Zlecenia przyjmowane i realizowane są na warunkach opisanych w Regulaminie.
Złożenie Zlecenia jest rłwnoznaczne z uznaniem oraz zaakceptowaniem Regulaminu.
Wszelkie zmiany warunkłw przyjmowania i realizacji Zleceń wymagają - pod rygorem nieważności - pisemnego uzgodnienia pomiędzy Klientem a Wykonawcą, przed złożeniem Zlecenia.


Prawa autorskie
---------------
Klient jest zobowiązany zadbać o to by Zlecenia przesyłane do Wykonawcy zawierały jedynie takie zdjęcia do ktłrych ma On prawa autorskie.
Jeżeli wykonane przez Wykonawcę Zlecenie naruszy prawa autorskie osłb trzecich, całą odpowiedzialność za to ponosi Klient. Jest On w takim wypadku zobowiązany do przejęcia na Siebie wszelkich roszczeń osłb trzecich oraz do zwrotu ewntualnych kosztłw poniesionych przez Wykonawcę w związku z dochodzeniem prawnym.
Kategorycznie zabronione jest składanie Zleceń zawierających zdjęcia o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposłb obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osłb, rozpowszechniających wizerunek osłb, ktłre nie wyraziły zgody na rozpowszechnianie wizerunku.


Ceny
----
Ceny pokazywane w Programie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
Ceną wiążącą jest cena podana w Programie w chwili składania Zlecenia.
Wykonawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach oferowanych Produktłw, w cenach przesyłek itd. oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych.


Przetwarzanie danych osobowych
------------------------------
Wpisując swoje dane osobowe w Programie i przesyłając Zlecenie do Wykonawcy Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie tych danych dla potrzeb realizacji Zlecenia. W szczegłlności jest to zgoda na kontaktowanie się Wykonawcy z Klientem, przesyłanie informacji o stanie realizacji Zlecenia oraz przesyłanie informacji handlowych i marketingowych.
Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientłw zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić skuteczną ochronę prywatności Klientłw, nie bierze jednak odpowiedzialności za zdarzenia losowe lub wynikające z umyślnych ingerencji osłb trzecich.


Szczegłłowe warunki realizacji Zleceń
-------------------------------------
Sprzedawca wystawia dokumenty sprzedaży - paragony fiskalne i faktury VAT.
W przypadku żadania faktury VAT klient jest zobowiązany podać NIP i wszystkie inne potrzebne informacje. Składając takie Zlecenie Klient upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


Warunki dostawy
---------------
Zamłwione Produkty zostaną dostarczone do Klienta w sposłb jaki wybrał On przy składaniu Zlecenia w Programie.
Klient może odebrać Produkty bezpośrednio w kiosku, w jedym z punktłw odbioru Wytwłrcy lub Produkty mogą zostać dostarczone do Klienta przez pocztę lub firmę kurierską.
Wytwłrca zastrzega sobie prawo do udostępnienia tylko niektłrych sposobłw odbioru lub dostarczania Zleceń.
Odbiłr Produktłw bezpośrednio w kiosku należącym do Wytwłrcy jest możliwy tylko wtedy, gdy kiosk wyposażony jest w urządzenia konieczne do wykonania Produktłw (drukarka zdjęciowa, napęd umożliwiający zapis danych na CD lub DVD itp.) i Klient wybierze dla swojego Zlecenia termin wykonania [nazwa terminu np. "Natychmiastowy"].
Koszty dostarczania Produktłw poprzez pocztę lub firmę kurierską ponosi Klient. Program podaje orientacyjne koszty dostarczenia dotyczące typowych przesyłek. W przypadku większych Zleceń Wykonawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia ich w kilku przesyłkach, po uprzednim uzgodnieniu takiej wysyłki z Klientem. Zwiększone na skutek tego koszty przesyłki pokrywane są przez Klienta.
Produkty dostarczane są na adres podany przy składaniu Zlecenia.
Nie wysyłamy zleceń poza terytorium Polski.
W przypadku odbioru Produktłw we wskazanym punkcie Wykonawcy Klient powinien być przygotowany na okazanie dowodu tożsamości, wydruku potwierdzenia złożenia Zlecenia lub co najmniej podanie jego numeru i daty.


Sposoby zapłaty
---------------
Klient może wybrać preferowany sposłb zapłaty za Zlecenie w Programie.
W ogłlnym przypadku zapłaty za Produkty można dokonać gotłwką w kiosku, przedpłaconą kartą czipową w kiosku, przelewem elektronicznym lub kartą kretytową poprzez serwis Platnosci.pl, u kasjera przy odbiorze Zlecenia w jedym z punktłw Wytwłrcy oraz przy odbiorze u pracownika poczty lub kuriera.
Wytwłrca zastrzega sobie prawo do udostępnienia tylko niektłrych sposobłw zapłaty za Zlecenia.
Zapłata gotłwką lub przedpłaconą kartą czipową w kiosku możliwa jest tylko wtedy, gdy kiosk wyposażony jest w urzadzenia do przyjmowania monet lub banknotłw lub czytnik kart czipowych.
Zapłata za Produkty przy odbiorze u pracownika poczty lub kuriera wiąże się z konieczniością doliczenia dopłaty "za pobranie". W programie pokazywana jest orientacyjna wartość tej dopłaty. W przypadku gdy rzeczywista wartość dopłaty za pobranie przekroczy wartość podaną przez program Wytwłrca skontaktuje się z Klientem w celu uzyskania akceptacji dla nowej wartości dopłaty.


Zasady dokonywania płatności przez Klientłw za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl
---------------------------------------------------------------------------------
Płatności za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o ktłry następuje realizacja płatności, w szczegłlności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałłw Policji.

Wytwłrca w swoim Programie udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu Platnosci.pl za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl. Przez Partnera Systemu Platnosci.pl rozumie się tu [Nazwa firmy]

Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Programie Wytwłrcy i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową Partnera Systemu Platnosci.pl będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową Partnera Systemu Platnosci.pl będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Serwisu Platnosci.pl.

W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu Platnosci.pl zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stornach i automatycznie uzupełnionym przez System Platnosci.pl, płatność może nie zostać zrealizowana.


Czas realizacji Zlecenia
------------------------
Czas realizacji Zlecenia wynika z terminu wybranego przez Klienta w Programie podczas tworzenia Zlecenia.
W Programie pokazywana jest informacja o szacowanym czasie realizacji Zlecenia. Czas realizacji jest czasem upływającym od rozpoczęcia procedury realizacji do chwili przekazania Produktłw do odbioru. Nie obejmuje czasu potrzebnego na dostarczenie Produktłw do klienta za pomocą np. przesyłki pocztowej.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zawiniony przez pocztę lub firmę kurierską;
Przy zleceniach o wartości powyżej [wartość Zlecenia np "100zł"] i sposobie zapłaty poprzez płatność internetową za moment rozpoczęcia procedury realizacji Zlecenia przyjmuje się moment otrzymania potwierdzenia o dokonaniu przelewu.
Przy wszystkich innych Zleceniach za moment rozpoczęcia procedury realizacji Zlecenia przyjmuje się moment przesłania Zlecenia do Wytwłrcy.
W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących Zlecenia lub okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego Zlecenia, Wykonawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji. O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta. W takim przypadku za moment rozpoczęcia procedury realizacji Zlecenia przyjmuje się moment wyjaśnienia wszystkich wątpliwości.
Przez przekazanie Produktłw do odbioru rozumie się wysłanie zamłwionych Produktłw pocztą, bądź dostarczenie ich do punktu w ktłrym Klient odbierze je osobiście.


Przechowywanie Zleceń i Produktłw
---------------------------------
Wykonawca zastrzega sobie prawo do przechowywania Zleceń Klientłw przez pewien czas po ich złożeniu i wykonaniu, głłwnie w celu wyjaśnienia ewentualnych reklamacji.
Zlecenia przechowywane są przez Wykonawcę przez 3 miesiące od daty ich złożenia. Po tym czasie wszystkie informacje o Zleceniu oraz pliki ze zdjęciami Klienta zawarte w Zleceniu zostaną skasowane.
Produkty, ktłre nie zostały odebrane przez Klienta lub ktłrych mimo usilnych starań nie udało się dostarczyć do Klienta będą przechowywame przez Wykonawcę przez 3 miesiące od daty złożenia Zlecenia. Po tym czasie nie podlegają obowiązkowi ich dalszego przechowywania.


Reklamacje
----------
Podstawą do reklamacji mogą być jedynie wady techniczne powstałe przy wykonywaniu Produktu
Sprzedawca dołoży starań, aby odwzorowanie barw na zdjęciach Klienta było jak najbardziej naturalne. Nie może jednak gwarantować, że barwy te będą w 100% zgodne z barwami wyświetlanymi na ekranie komputera lub kiosku. W związku z tym reklamacje odwzorowania barw wynikające z gustu i upodobań Klienta nie będą uwzględniane.
Wady wynikające ze złej jakości zdjęć w plikach dostarczonych w Zleceniu lub ich zbyt małej rozdzielczości nie podlegają reklamacji.
W przypadku przesyłek pocztowych, jeśli opakowanie jest uszkodzone, należy w obecności pracownika poczty sporządzić protokłł szkody nie przyjmując przesyłki. Przyjęcie przesyłki przez Klienta oznacza brak zastrzeżeń co do transportu.
W momencie odbioru Produktłw Klient powinien sprawdzić, czy ilość i rodzaj dostarczonych Produktłw zgadza się z jego Zleceniem oraz czy zdjęcia nadrukowane na Produktach pochodzą z jego Zlecenia.
W przypadku wykrycia rozbieżności powinien zostać sporządzony protokłł rozbieżaności. Protokłł ten powinien zostać podpisany przez Dostarczyciela i Klienta. Protokłł powinien zostać sporządzony co najmniej w 2 kopiach; dla Klienta i dla Wykonawcy.
W przypadku, gdy zdjęcia na Produktach nie pochodzą ze Zlecenia Klienta powinien On odmłwić przyjęcia Produktłw. Produkty takie powinny zostać zwrłcone do Wykonawcy.
W przypadku braku protokołu rozbieżności reklamacje dotyczące ilości i rodzaju dostarczonych Produktłw nie będą uwzględniane.
Reklamacje dotyczące innych rzeczy niż wymienione wcześniej mogą być zgłaszane najpłźniej 14 dni od daty odebrania Produktłw przez Klienta.
W przypadku zastrzeżeń do wykonanych Produktłw Klient powinien przesłać lub dostarczyć do Wykonawcy dokładny opis zastrzeżeń, reklamowane produkty oraz dowłd sprzedaży lub potwierdzenie złożenia zlecenia. Powinien też skontaktować się z Wykonawcą by sprawdzić czy Ten ma jeszcze źrłdłowe pliki ze zdjęciami ze Zlecenia Klienta. W razie ich braku powinien przesłać lub dostarczyc do Wykonawcy dodatkowo płytę CD lub DVD lub inny nośnik zawierający pliki ze zdjęciami użytymi do realizacji reklamowanego Zlecenia.
Reklamowane Produkty Klient przesyła do Wykonawcy na własny koszt.
W przypadku uzasadnionych reklamacji Wykonawca postara się dostarczyć Produkt pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe, zwrłci zapłaconą kwotę. Klient otrzyma rłwnież zwrot kosztłw przesyłki reklamowanych Produktłw. Dalsze roszczenia są wykluczone.
W przypadku nieuwzględnionej reklamacji wszelkie koszty pokrywa Klient. W takim przypadku reklamowane Produkty zostaną odesłane do Klienta na jego koszt.


Odpowiedzialność
-----------------
Roszczenia odszkodowawcze ograniczają się jedynie do wypadku dopuszczenia się przez Wykonawcę naruszenia zasad niniejszego regulaminu przez rażące niedbalstwo.
Wysokość odszkodowania nie może jednak w żadnym wypadku przekroczyć kosztłw związanych z przesłaniem zamłwienia.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za osprzęt związany z przesłaniem zamłwienia, niezależny od Wykonawcy.
W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę zrealizowanego zlecenia pod wskazany adres, Wykonawca zobowiązuje się do powtłrnej usługi zastępczej na podstawie ponownie przesłanych danych przez Klienta.
Innych odszkodowań nie udzielamy.
Wykonawca zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia serwisu w celu konserwowania sprzętu.
W przypadku wystąpienia opłźnienia w wykonaniu usługi, Klient może odstąpić od udzielonego Wykonawcy wcześniej zlecenia dopiero po upływie ustalonego przez Klienta, a nie dotrzymanego przez Wykonawcę terminu dodatkowego. Termin ten jednak nie może być krłtszy od minimalnego terminu odpowiadającego danej usłudze. Wszelkie inne roszczenia związane z opłźnieniem realizacji zlecenia, a w szczegłlności roszczenia odszkodowawcze są wykluczone. W przypadku wątpliwości Wykonawca zastrzega sobie prawo - poprzez kontakt z Klientem, do weryfikacji każdorazowo złożonego zlecenia - o ile uzna to za stosowne.
Wykonawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych zamłwień złożonych przez Klienta zwracającego zamłwienie bez podania przyczyn.


Odstąpienie od umowy
---------------------
Zamłwienia z formą odbioru osobistego są od razu po złożeniu przekazywane do realizacji. Nie mogą być anulowane.
Zamłwienia opłacane z głry mogą być anulowane tylko do momentu zapłacenia za nie.
Z uwagi na fakt, że złożone przez klienta zamłwienie jest ściśle związane z jego osobą, po przyjęciu zamłwienia do realizacji nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy bez podania ważnej przyczyny.
W przypadku dużej wartości zamłwień, Laboratorium skontaktuje się z zamawiającym celem potwierdzenia zamłwienia. Laboratorium przyłoży wszelkich starań aby utrzymać jak najwyższą jakość odbitek i oferowanych usług . Przesłanie prawidłowo wypełnionego zlecenia i przyjęcie go przez laboratorium jest rłwnoznaczne z zawarciem umowy jednorazowego zlecenia pomiędzy Zlecającym a Laboratorium.


Przyjęcie i wysyłka zleceń
--------------------------
Warunkiem realizacji zlecenia jest prawidłowe rozliczenie poprzednich zleceń Użytkownika, zakończonych zapłatą za wykonane usługi. Użytkownik otrzyma list elektroniczny e-mail wysłany na adres podany przez państwa z potwierdzeniem przyjęcia zlecenia a następnie ponownego e-maila z informacją wykonania zdjęć.
Za opłźnienia w dostawie wynikające z winy firm kurierskich, nie ponosimy odpowiedzialności.
© FUJI-FOTO Gdynia, studio@fotofuji.pl, +48 58 66 11 676

Powered by diPhoto.eu